9 391 416 961 Kč
Prostředků k dispozici

až 60 %
Výše podpory

207
Podpořeno projektů
Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Přínosy podpory

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury a tím i snížení konečné spotřeby energie
 • Posílení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů
 • Snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie
 • Podpora výstavby nových veřejných budov, které splňují parametry pro pasivní nebo plusové budovy
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
 • Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu
 • Snížení objemu emisí skleníkových plynů produkovaných v sektoru budov

Podporované aktivity

1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. 
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající zemní plyn. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla.

1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

 • Snížení energetické náročnost/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).     
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).  
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Modernizace vnitřního osvětlení. 
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky. 

1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

 • Zelené střechy – přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční).
 • Technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

1.1.5 Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Výstavba budov:

 • ve vysokém energetickém standardu,
 • v pasivním energetickém standardu, 
 • plusových (nulových) budov.

V programovém období 2021–2027 se zvažuje užití nového úvěrového finančního nástroje na podporu výstavby nových energeticky úsporných veřejných budov. V této souvislosti probíhá v současné době průzkum zájmu o tento typ podpory ze strany potenciálních žadatelů, kterými by měly být veřejné subjekty s výjimkou organizačních složek státu.

Pokud jste zástupci této cílové skupiny, uvítali bychom vyplnění následujícího dotazníku pro šetření v rámci využití finančních nástrojů u veřejných budov.

Aktuální nabídka dotací
Kdo může žádat o dotaci
 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
Dokumenty