8 770 775 725 Kč
Prostředků k dispozici

až 100 %
Výše podpory

124
Podpořeno projektů
Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Přínosy podpory

 • Zlepšení ochrany přírodních stanovišť a druhů zde žijících
 • Zvýšení povědomí o problémech biologické rozmanitosti a problémech konkrétních chráněných území
 • Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
 • Posílení rozvoje záchranných stanic a záchranných center CITES
 • Dosažení nově stanovených národních emisních stropů kroku 2030
 • Zajištění co nejpřesnější identifikace zdrojů znečišťování ovzduší spolu s realizací opatření vedoucích ke snižování emisí z těchto zdrojů
 • Eliminace zdravotních a environmentálních rizik spojených s přítomností kontaminace na různých lokalitách

Podporované aktivity

1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

 • Realizace projektů v oblasti péče o lesní a nelesní stanoviště. 
 • Realizace projektů v oblasti péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, rašeliniště, prameniště, vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), malé vodní nádrže a další mokřady.
 • Realizace projektů v oblasti péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les, včetně jejich obnovy (výsadby dřevin).
 • Realizace projektů v oblasti péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní a ostatních krasových jevů.
 • Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví).
 • Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody.
 • Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů.
 • Provádění opatření na podporu ohrožených druhů v urbanizovaném a lidskou činností ovlivněném prostředí. 
 • Projekty za účelem předcházení, minimalizace a nápravy škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů (vlk, medvěd, rys, bobr evropský, jestřáb).

1.6.2 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

 • Zprůchodnění migrační překážky na vodním toku pomocí rybího přechodu.     
 • Realizace opatření podporujících poproudovou migraci.  
 • Realizace opatření ke zmírnění mortality živočichů souvisejících s technickou infrastrukturou, s výjimkou zabezpečení elektrického vedení, kde jde o zákonnou povinnost.

1.6.3 Modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES

1.6.4 Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů

 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC).     
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC) u stacionárních zdrojů.
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů.

1.6.5 Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.     
 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
 • Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).

1.6.6 Pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek

 • Pořízení nebo náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí.     
 • Pořízení systémů pro on-line prezentaci výstupů z kontinuálního měření emisí.

1.6.7 Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení

 • Realizace nepřímých i přímých metod průzkumných prací, které umožňují získat přehled o bilanci a prostorové distribuci kontaminace, jejich vlastnostech a vlastnostech prostředí, na nějž je vázána.

1.6.8 Odstranění rizik kontaminace ohrožujících lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

 • Odstranění kontaminace ze složek životního prostředí – podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.
Aktuální nabídka dotací
Kdo může žádat o dotaci
 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Městské části hl. města Prahy
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Fyzické osoby nepodnikající
Dokumenty