5 061 952 141 Kč
Prostředků k dispozici

až 95 %
Výše podpory

607
Podpořeno projektů
Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Přínosy podpory

 • Předcházení vzniku odpadů a snižování jejich měrné produkce
 • Minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzniku odpadů a nakládání s nimi
 • Posílení procesu využití odpadů jako náhrady primárních zdrojů energie
 • Navýšení kapacit zařízení pro energetické a materiálové využití odpadů
 • Zvýšení kvality třídění a zlepšení využitelnosti vytříděných odpadů
 • Omezení plýtvání s potravinami skrze rozšíření stávající infrastruktury potravinových bank
 • Prodloužení životnosti výrobků

Podporované aktivity

1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů

 • Pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou.
 • Realizace projektů komunitního kompostování v bytových domech, komunitních zahradách; pořízení kompostérů do škol, školek.

1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků

 • Vybudování míst, kam mohou občané přinést jakékoliv předměty, věci a vybavení, které již sami nevyužívají, ale stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu.

1.5.3 Budování infrastruktury potravinových bank

 • Realizace projektů usilujících o rozšíření stávající infrastruktury potravinových bank včetně možné edukační a osvětové činnosti zaměřené na omezení plýtvání s potravinami (směrem k potravinovým řetězcům a veřejnosti).

1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

 • Vybudování a rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku odpadů z jednorázového nádobí a jednorázových obalů podporou pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí.

1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů

 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr).
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozoven.

1.5.6 Podpora třídicích a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů

 • Pořízení technologií k poloautomatickým/automatickým třídicím a dotřiďovacím linkám s cílem zvýšit kvalitu třídění a zlepšit využitelnost vytříděných odpadů.

1.5.7 Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod

 • Výstavba zařízení na sušení kalů, které umožní jejich následné energetické či materiálové využití.
 • Technologické dovybavení stávajících kompostáren umožňující příjem kalů z ČOV za účelem jejich následného materiálového využití.
 • Výstavba a modernizace zařízení na termické či termochemické zpracování kalů za účelem jejich následného energetického využití.
 • Pořízení technologií pro zpracování kalů z ČOV, které umožní surovinové využití kalů, tj. zejména získávání fosforu.

1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

 • Vybudování zařízení na materiálové využití odpadů (vyjma skupiny odpadů 16 a skupiny odpadů 17 dle Katalogu odpadů).

1.5.9 Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů

 • Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití vyjma energetického využití směsného komunálního odpadu.
 • Výroba paliv z ostatních odpadů.
 • Výstavba/modernizace bioplynových stanic.

1.5.10 Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

 • Výstavba a modernizace zařízení na chemickou recyklaci nebezpečných odpadů.
 • Regenerace použitých rozpouštědel pro opětovné použití.
 • Regenerace kyselin a zásad; regenerace adsorbentů.
 • Termochemická recyklace nebezpečných a zdravotnických odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení na chemickou recyklaci ostatních odpadů, které nelze dále vhodně mechanicky upravovat.

1.5.11 Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

 • Budování zařízení pro fyzikální, chemickou, fyzikálně-chemickou úpravu nebezpečných odpadů za účelem jejich následného materiálového nebo energetického využití.
 • Budování zařízení řešících odstranění nebezpečných vlastností odpadů.
Aktuální nabídka dotací
Kdo může žádat o dotaci
 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Městské části hl. města Prahy
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Zájmová sdružení právnických osob
Dokumenty